Всеукраинское объединение частных исполнителей «ФАКТ» и Ассоциация частных исполнителей Украины подписали Меморандум о сотрудничестве

Артем Тараненко - Председатель ВО частных исполнителей ФАКТ - Сергей Николаев - Глава АЧИУ - Ассоциация частных исполнителей Украины - Меморандум - сотрудничество

6 декабря 2018 года Глава правления ОО «ФАКТ» Артем Тараненко и Глава Ассоциации частных исполнителей Украины Сергей Николаев подписали Меморандум о сотрудничестве.


Стороны согласовали сотрудничество в следующих сферах:
– проведение совместных мероприятий с целью содействия правовой осведомленности населения Украины в сфере исполнительного производства
– совместное представительство интересов частных исполнителей Украины в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными организациями
– взаимные консультации с целью выработки согласованных позиций по решению наиболее острых и актуальных проблем в сфере принудительного исполнения решений
– совместный мониторинг и анализ действий частных исполнителей в Украине, их правовой защищенности и полномочий.
Представители сторон заявили о твердых намерениях развивать сотрудничество и поддерживать регулярный диалог.

 

Полный текст меморандума:

 

 

МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ
між громадською організацією «Всеукраїнське об’єднання приватних виконавців «ФАКТ» і
Асоціацією приватних виконавців України

 1. Загальні положення

Цей Меморандум про співпрацю (надалі – “Меморандум”) визначає відносини та напрями співробітництва між громадською організацією «Всеукраїнське об’єднання приватних виконавців «ФАКТ» і Асоціацією приватних виконавців України. Названі організації у меморандумі іменуються як Сторони.

Сторони укладають цей Меморандум, базуючись на тому, що лише активна співпраця між професійними і громадськими організаціями, що представляють інтереси приватних виконавців в Україні, зможе забезпечити правову обізнаність суспільства у сфері примусового виконання рішень. Водночас, широке залучення у громадські об’єднання усіх спеціалістів у сфері виконавчого провадження створює унікальні можливості для правового просвітництва українців і формування у них розуміння правового демократичного суспільства.

Цей Меморандум не суперечить цілям, що ставлять для себе його Сторони, а лише конкретизує окремі з них та визначає принципи і напрями співпраці між його підписантами.

Будь-яка діяльність в рамках цього Меморандуму на території України регулюється чинним законодавством. Сторони взаємодіють на принципах рівноправності, відкритості і доброчинності.

 1. Принципи співпраці Сторін

Для виконання цього Меморандуму Сторони погоджуються дотримуватись таких принципів співробітництва:

 1. Систематична комунікація між регіональними осередками Сторін;
 2. Спільне представництво інтересів приватних виконавців у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їхніми посадовими і службовими особами, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, громадськими об’єднаннями та міжнародними організаціями;
 3. Реалізація пріоритетних цілей для сприяння правовій обізнаності громадськості у сфері примусового виконання рішень в Україні;
 4. Захист прав і моніторинг дотримання обов’язків приватних виконавців.
 1. Напрями співробітництва Сторін

Сторони погодили співпрацю у таких напрямах:

 1. Проведення спільних заходів (семінарів, тренінгів, лекцій, конференцій тощо) в Україні та інформаційно-роз’яснювальної роботи серед громадян, мета яких – просвітницька діяльність у сфері виконання рішень;
 2. Розробка та втілення навчальних та інформаційних програм і курсів, а також проектів, спрямованих на громадянську освіту у правовій сфері;
 3. Представництво та участь у роботі дорадчих органів при Міністерстві юстиції України;
 4. Залучення громадян до участі в обговоренні проблем виконавчого провадження.
 5. Участь у підвищенні кваліфікації приватних виконавців, проведення тренінгів та інших заходів, спрямованих на просвіту і професійне зростання приватних виконавців.
 6. Консультування з метою вироблення узгоджених позицій щодо розв’язання найбільш гострих та актуальних проблем у сфері примусового виконання рішень.
 7. Відслідковування громадської думки щодо якості виконавчих дій в Україні.
 8. Сприяння усвідомленню ролі громадських організацій у суспільстві, що займаються захистом інтересів приватних виконавців, підвищення рівня правової поінформованості громадян про діяльність приватних виконавців, популяризація положень Законів України «Про виконавче провадження» та «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», інших нормативних актів, які регламентують діяльність приватних виконавців в Україні.
 9. Будь-які інші форми співробітництва, що узгоджені Сторонами.
 1. Взаємні зобов’язання

Сторони взаємодіють одна з одною з питань виконання пунктів даного Меморандуму через уповноважених представників, що делегуються Сторонами.

Сторони погоджуються, що цей Меморандум відкритий для підписання третіми особами за згоди на це усіх його підписантів.

Сторони домовляються, що, якщо інше не було погоджене, кожна з них самостійно несе власні витрати стосовно завдань, передбачених цим Меморандумом.

 1. Прикінцеві положення

Сторони розглядають цей Меморандум як декларацію про наміри, що не призводить до юридичних чи фінансових наслідків або зобов’язань для будь-кого з них. Відносини Сторін, які викладені у цьому Меморандумі, є виключно відносинами незалежних сторін.

Кожна Сторона має право співпрацювати з третьою стороною з будь-яких питань, подібних тим, що передбачаються цим Меморандумом. Жодне з положень цього Меморандуму не перешкоджатиме будь-якій із Сторін укладати інші угоди з іншими особами.

Всі суперечки відносно тлумачення і застосування положень цього Меморандуму будуть вирішуватись шляхом консультацій між Сторонами.

Всі зміни та доповнення до даного Меморандуму оформляються письмово та за згодою Сторін.

Цей Меморандум набирає чинності від дня його підписання.

Текст Меморандуму складений у двох примірниках українською мовою, по 1 (одному) примірнику для кожної із Сторін, при цьому всі тексти мають однакову юридичну силу.

м. Київ                                                                                               6 грудня 2018 р.

Голова правління ГО «Всеукраїнське об’єднання приватних виконавців «ФАКТ»
Артем Тараненко

Голова Асоціації приватних виконавців України
Сергій Ніколаєв

Leave a Reply

Your email address will not be published.