Затверджено рішенням
Першого З’їзду приватних виконавців України
№ 1 від 14 листопада 2017 р.

 

Кодекс професійної етики приватних виконавців

 

Усвідомлюючи необхідність забезпечення верховенства права, незалежності, неупередженості, об’єктивності, прозорості та ефективного дотримання фундаментальних прав та свобод людини приватними виконавцями під час здійснення професійної діяльності розроблено цей Кодекс.

Основи кодексу приватних виконавців

 

Стаття 1. Публічність діяльності

Приватний виконавець є представником публічної професії, здійснює професійну діяльність в інтересах правосуддя пов’язану з високим рівнем суспільної довіри. Для забезпечення суспільної довіри приватний виконавець повинен дотримуватись правил професійної етики та прагнути до впровадження високих стандартів професії.

 

Стаття 2. Професіоналізм

Поведінка приватного виконавця повинна бути тактовною та сприяти підвищенню авторитету, поваги та довіри до професії; етика його поведінки базується на загальноприйнятих цінностях і визначається відповідальністю перед суспільством; має бути прикладом високого професіоналізму; під час виконання своїх обов’язків має дотримуватися ділового стилю одягу, але з урахуванням особливостей проведення виконавчих дій, приватний виконавець має право не дотримуватись ділового стилю одягу, хоча такий стиль повинен відрізнятись стриманістю та акуратністю; не використовувати авторитет професії у рекламних або пропагандистських цілях; не допускати дій, висловлювань і поведінки, які можуть зашкодити його репутації та авторитету професії, викликати негативний резонанс.

 

Стаття 3. Незалежність

Принцип незалежності зобов’язує приватного виконавця утримуватися від будь-якої поведінки, дії чи вчинку, а також уникати обставин і/або об’єктивних чи суб’єктивних факторів, які можуть вплинути на його незалежність під час професійної діяльності; бути стриманим у виразі своїх політичних уподобань. У випадку втручання в діяльність приватного виконавця, він інформує про це Асоціацію приватних виконавців України, яка вживає заходів реагування відповідно до своїх повноважень.

 

Стаття 4. Конфлікт інтересів

Приватні виконавці зобов’язані вживати всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання чи усунення конфлікту інтересів.

Конфліктом інтересів вважається суперечність між особистими інтересами державного виконавця або приватного виконавця та його професійними правами і обов’язками, наявність якої може вплинути на об’єктивність або неупередженість під час виконання державним виконавцем або приватним виконавцем його професійних обов’язків, а також на вчинення чи невчинення ним дій під час здійснення примусового виконання рішень.

 

Стаття 5. Належна кваліфікація

Приватний виконавець зобов’язаний вживати усіх можливих заходів для набуття рівня знань і навичок, необхідного та достатнього для ефективного виконання своїх обов’язків; здійснювати підвищення кваліфікації; вчасно ознайомлюватись зі змінами в законодавстві; проходити безкоштовні заходи з підвищення кваліфікації, організовані Асоціацією та Міністерством юстиції

 

Стаття 6. Взаємовідносини з учасниками виконавчого провадження

Приватний виконавець зобов’язаний вживати усіх можливих та законних заходів для забезпечення виконання рішення; забезпечити однакове ставлення до усіх учасників виконавчого провадження, дотримуючись високих стандартів ввічливості та поваги до їх прав; сприяти сторонам виконавчого провадження в реалізації їх прав, передбачених чинним законодавством.

 

Стаття 7. Старанність та ефективність виконавчих заходів

Приватний виконавець, під час здійснення своєї діяльності, повинен неухильно дотримуватись вимог чинного законодавства. Дотримуватись принципів: верховенства права; законності; незалежності; справедливості, неупередженості та об’єктивності; обов’язковості виконання рішень; диспозитивності; розумності строків виконавчого провадження; співмірності заходів примусового виконання рішень та обсягу вимог за рішеннями.

Приватний виконавець повинен вжити усіх передбачених законодавством заходів до повного виконання рішення у розумні строки з дотриманням прав сторін у виконавчому провадженні.

 

Стаття 8. Збереження конфіденційності

Для забезпечення довірливих відносин із іншими учасниками виконавчого процесу, приватний виконавець зобов’язаний дотримуватись конфіденційності та не розголошувати третім особам інформацію, отриману ним у зв’язку з виконанням своїх функцій; забезпечувати дотримання конфіденційності помічниками та персоналом. Приватні виконавці повинні своєчасно і у повному обсязі поінформувати своїх помічників та персонал про обов’язок дотримувати конфіденційності інформації. Приватний виконавець збирає та обробляє персональні дані тільки для цілей виконавчого провадження. Інформація, яка є комерційною, банківською, державною або іншою таємницею, збирається і обробляється тільки для цілей виконавчого провадження. Приватні виконавці повинні ставитися до інформації, яку вони збирають під час виконання своїх обов’язків, з дотриманням вимоги зберігати конфіденційність та професійну таємницю, за винятком випадків, коли використання або опублікування цієї інформації обумовлюється законом.

 

Стаття 9. Взаємовідносини з колегами

Керуючись професійною солідарністю, приватні виконавці можуть надавати взаємні поради, допомогу у виконанні професійної діяльності та поглиблювати професійну інтеграцію. Взаємини між приватними виконавцями повинні ґрунтуватися на засадах доброчесності, взаємоповаги і взаємодопомоги; приватний виконавець має утримуватись від критичних зауважень, що порушують загально етичні норми спілкування, стосовно колег, органів професійного самоврядування; критичні зауваження, зроблені в дусі поваги, є допустимими. Об’єктивна критика недоліків у роботі колег можлива лише в межах самоврядних органів приватних виконавців, не може виноситися на публіку і має поєднуватися з повагою, толерантністю, стриманістю і ввічливістю. Непорозуміння між приватними виконавцями, які не вдалося вирішити самостійно, повинні вирішуватися перш за все органами самоврядування приватних виконавців.

 

Стаття 10. Популяризація професії та заборона реклами

Приватний виконавець не повинен вести недобросовісну конкуренцію, зокрема, характеризуючи свою кваліфікацію, як самостійно так і через третіх осіб; надавати необґрунтовані обіцянки щодо результатів стягнення; займатися індивідуальною рекламою, у тому числі через засоби масової інформації; Порівнювальна реклама (порівняння статистичних даних діяльності приватних виконавців або іншої інформації, яка порівнює діяльність приватних виконавців) забороняється. Інформування про діяльність приватного виконавця повинне обмежуватися виключно відомостями стосовно професійного виконання обов’язків та досвіду роботи приватним виконавцем, а також ідентифікуючими відомостями про місце знаходження офісу приватного виконавця, засоби зв’язку, часи прийому тощо.

 

Стаття 11. Зв’язки з громадськістю та комунікація із ЗМІ

Будь-яке розкриття інформації, зокрема, у ЗМІ від імені Асоціації та її органів стосовно політики та діяльності Асоціації приватних виконавців України або її органів здійснюється тільки Головою Асоціації або особами, прямо уповноваженими на це Головою Асоціації.

Офіційна інформація у ЗМІ стосовно діяльності регіонального підрозділу Асоціації розповсюджується Головою регіонального підрозділу та спеціально уповноваженими на це особами. Ця інформація не повинна суперечити політиці та діяльності Асоціації.

У виключних випадках приватний виконавець може надати інформацію у ЗМІ навіть без дотримання вимог, зазначених у абзаці 1 або 2, стосовно своїх дій щодо конкретного виконавчого провадження. При цьому він повинен дотримуватися вимог щодо збереження професійної таємниці і прав сторін.

 

Стаття 12. Комітет з етики

З метою впровадження, тлумачення та вдосконалення цього Кодексу Асоціація приватних виконавців України утворює Комітет з етики у формі постійно діючого робочого органу у складі 5 членів, обраних З’їздом приватних виконавців України серед приватних виконавців строком на три роки. Комітет надає висновки щодо дотримання приватним виконавцем правил професійної етики Раді приватних виконавців України. Будь-який член Комітету з етики може виступати арбітром для врегулювання спорів між двома або більше приватними виконавцями за їх письмовою взаємною згодою, поданою до Ради приватних виконавців України.


Завантажити сканкопію оригіналу