Кодекс професійної етики
приватних виконавців України

 

 

ПРЕАМБУЛА

В Україні визнається і діє принцип верховенства права. Держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку. Усвідомлюючи надану довіру та відповідальність перед громадянами України, приватні виконавці, уповноважені державою здійснювати діяльність із примусового виконання рішень у порядку, встановленому законом, з високим рівнем відповідальності ставляться до реалізації покладених на них обов’язків.
Впровадження Кодексу професійної етики приватних виконавців має на меті:
• підтримку високих стандартів професії;
• уніфікацію правил поведінки виконавців на основі практичного функціонування системи примусового виконання судових рішень і рішень інших державних органів (посадових осіб) з урахуванням принципів моралі й доброчесності;
• інтеграцію в українське суспільство правил професійної поведінки, прийнятих у міжнародному співтоваристві судових виконавців.
Керуючись Конституцією України, Законом України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», Законом України «Про виконавче провадження», враховуючи Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод, Міжнародний пакт про громадянські та політичні права, прийнятий ООН в 1966 році відповідно до Загальної декларації прав людини, розроблено цей Кодекс професійної етики приватних виконавців України.

Кодекс професійної етики приватних виконавців України прийнято для:
• створення умов, необхідних для забезпечення компетентного та ефективного здійснення приватними виконавцями своїх професійних обов’язків на підставі додержання принципів верховенства права, законності, справедливості й неупередженості;
• визначення морально-етичних стандартів внутрішньої та зовнішньої комунікації;
• підвищення авторитету приватних виконавців у суспільстві та сприяння зміцненню довіри громадян до них;
• підвищення у приватних виконавців рівня відповідальності, відданості справі, додержання загальнолюдських моральних цінностей та запобігання проявам корупції;
• формування принципової морально-правової позиції у взаєминах з учасниками виконавчого провадження.
Чинний Кодекс професійної етики приватних виконавців урочисто вручається кожному новому приватному виконавцю Головою або заступником Голови Ради приватних виконавців України.

 

РОЗДІЛ 1. Загальні положення та принципи

Стаття 1. Терміни та визначення
Терміни, наведені у цьому Кодексі, вживаються в таких значеннях:
Етика – галузь знань про мораль і норми поведінки, прийняті в певному середовищі.
Норми етики – сукупність моральних правил професійної групи як чинника свідомого підтримання правопорядку у професійній спільноті.
Асоціація – Асоціація приватних виконавців України (АПВУ) – некомерційна професійна організація, що об’єднує усіх приватних виконавців України та утворена з метою забезпечення самоврядування приватних виконавців.
Рада приватних виконавців України – орган самоврядування приватних виконавців України.
Органи АПВУ – З’їзд приватних виконавців України, З’їзд приватних виконавців регіону (Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя), Рада приватних виконавців регіону (Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя), Голова Ради приватних виконавців України, З’їзд приватних виконавців України, Ревізійна комісія, Комітет з етики АПВУ, Дисциплінарний уповноважений, а також інші органи, утворені Асоціацією, необхідні для виконання повноважень, визначених законом.

Стаття 2. Органи самоврядування приватних виконавців
Органи самоврядування приватних виконавців діють з метою забезпечення дійсної незалежності приватних виконавців у здійсненні їхньої професійної діяльності.
Органи самоврядування приватних виконавців сприяють і контролюють дотримання норм Кодексу професійної етики приватних виконавців усіма приватними виконавцями.
Рішення органів самоврядування приватних виконавців, прийняті в межах їхньої компетенції, є обов’язковими до виконання всією професійною спільнотою приватних виконавців.

Стаття 3. Дотримання законності
У професійній діяльності приватний виконавець зобов’язаний використовувати всі свої знання та професійну майстерність для належного виконання вимог виконавчого документа, дотримуючись чинного законодавства України, сприяти утвердженню та практичній реалізації принципів верховенства права та законності.
Приватний виконавець не може надавати поради, свідомо спрямовані на ухилення від виконання вимог виконавчого документа з боку сторін виконавчого провадження або дій, що сприятимуть цьому з боку інших осіб.

Стаття 4. Поведінка приватних виконавців
Етика поведінки у реалізації професійної діяльності приватних виконавців має ґрунтуватися на правових цінностях громадянського суспільства.
Поведінка приватного виконавця повинна сприяти підвищенню авторитету та суспільної довіри й поваги до професії.
Приватний виконавець не може допускати дій, висловлювань і вчинків, які можуть зашкодити його репутації та авторитету професії.

Стаття 5. Незалежність діяльності
Принцип незалежності зобов’язує приватного виконавця утримуватися від будь-якої поведінки, дії чи вчинку, а також уникати обставин або об’єктивних чи суб’єктивних чинників, що можуть вплинути на його незалежність під час реалізації професійної діяльності.
Приватний виконавець у професійній діяльності зобов’язаний протистояти будь-яким спробам посягання на його незалежність, у виконанні професійних обов’язків дотримуватись вимог чинного законодавства та виконавчого документа.
Приватний виконавець у професійній діяльності не повинен виконувати вказівки чи прохання інших осіб щодо вчинення/невчинення певних виконавчих дій або утримання від їх виконання.
Про випадки втручання в діяльність приватного виконавця, наслідком яких є порушення чи намагання порушити незалежність приватного виконавця, він інформує Раду або Асоціацію приватних виконавців України, а у випадках, передбачених чинним законодавством, – також правоохоронні органи.
Рада приватних виконавців України, Ради приватних виконавців регіонів уживають заходів реагування відповідно до своїх повноважень у межах своєї компетенції, захищають професійні права і законні інтереси професійної спільноти приватних виконавців.

Стаття 6. Публічність діяльності
Приватний виконавець є представником публічної професії. Він наділений повноваженнями щодо виконання функцій держави в інтересах правосуддя і здійснює професійну діяльність, пов’язану з високим рівнем довіри у суспільстві.
Під час проведення виконавчих дій не припустимо допускати проявів неповаги до людини за ознаками раси, статі, національності, релігії, політичних поглядів, соціально-економічного становища, фізичних вад тощо та дозволяти це іншим.

Стаття 7. Зовнішній вигляд
Під час виконання своїх обов’язків приватний виконавець має дотримуватися ділового стилю одягу, але з урахуванням особливостей проведення виконавчих дій. Він повинен відрізнятись стриманістю та акуратністю. Зовнішній вигляд приватного виконавця та його манера поведінки мають викликати повагу у сторонніх осіб до нього та його професії.

Стаття 8. Ділове спілкування
У професійній діяльності приватний виконавець може використовувати письмову, усну та невербальну форми комунікації. Під час спілкування приватний виконавець має враховувати особистість співрозмовника та не допускати висловлювань, які можуть принизити його гідність.
Професійне ділове спілкування повинно вестися українською мовою.

Стаття 9. Належна кваліфікація
Приватний виконавець повинен старанно й неупереджено виконувати покладені на нього обов’язки та вживати заходів щодо поглиблення своїх знань і вдосконалення практичних навичок.
Приватний виконавець зобов’язаний вживати заходів щодо набуття та удосконалення рівня знань і навичок, необхідних і достатніх для ефективного виконання своїх професійних обов’язків, систематично відвідувати заходи з підвищення кваліфікації, організовані Радою та Асоціацією приватних виконавців України.
Приватний виконавець повинен забезпечувати обґрунтовано необхідний рівень компетентності своїх помічників і технічного персоналу, що перебувають у трудових правовідносинах із приватним виконавцем у зв’язку з реалізацією ним професійної діяльності.

Стаття 10. Популяризація професії
Кожен приватний виконавець повинен, у межах своїх можливостей, вчиняти дії, спрямовані на підвищення авторитету та довіри до професії приватного виконавця.

Стаття 11. Рекламування діяльності
Інформування про діяльність приватного виконавця має обмежуватись відомостями стосовно професійної діяльності, досвіду роботи, освітнього та наукового рівнів, нагород і відзнак, а також відомостями про місце знаходження офісу приватного виконавця, засоби зв’язку, графік роботи та години прийому.

 

 

РОЗДІЛ 2. Взаємовідносини серед приватних виконавців

Стаття 12. Відносини з колегами
Відносини між приватними виконавцями мають формуватися на засадах взаємної поваги, дотримання професійних прав виконавців і гарантій професійної діяльності.
Керуючись професійною солідарністю, приватні виконавці можуть надавати взаємні поради, допомогу у здійсненні професійної діяльності та поглиблювати професійну інтеграцію. Взаємини між приватними виконавцями повинні ґрунтуватися на засадах доброчесності, взаємоповаги і взаємодопомоги.

Стаття 13. Спілкування приватних виконавців
Приватний виконавець має утримуватись від публічних критичних зауважень, що порушують норми спілкування, стосовно колег та органів професійного самоврядування.
Приватний виконавець не повинен допускати стосовно іншого виконавця висловлювань, що принижують його честь і гідність, завдають шкоди його діловій репутації, чи поширювати свідомо неправдиві відомості про нього, членів його родини та близьких.
Критика роботи колег можлива лише в межах професійного середовища приватних виконавців, не повинна виноситися на публіку і має поєднуватися з повагою, толерантністю, стриманістю і ввічливістю.

Стаття 14. Конфліктні ситуації
Непорозуміння між приватними виконавцями, які не вдалося вирішити самостійно, мають урегульовувати насамперед органи самоврядування приватних виконавців.
Кожна конфліктна ситуація між приватними виконавцями для подальшого вирішення обов’язково має бути розглянута органами АПВУ, а за необхідності – із залученням професійного медіатора.
Кожна зі сторін-учасників конфлікту за необхідності може звернутися до суду для вирішення спірного питання.

Стаття 15. Форми реагування на дії колег
Допустимими формами реагування приватного виконавця на незаконну або неетичну поведінку іншого приватного виконавця, якою заподіяна або може бути заподіяна шкода інтересам приватного виконавця, сторонам виконавчого провадження, професійній спільноті приватних виконавців, слід вважати заяви та скарги до органів самоврядування приватних виконавців.
Не допускається зловживання правом на звернення до органів самоврядування приватних виконавців щодо ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність приватного виконавця без достатніх підстав і використання зазначеного права як засобу тиску на приватного виконавця.

Стаття 16. Недобросовісна конкуренція
Приватний виконавець не повинен допускати та застосовувати у професійній діяльності прояви недобросовісної конкуренції.
Приватний виконавець зобов’язаний утриматися від дій і прийомів, що мають ознаки недобросовісної конкуренції та порушення принципу територіальності. Це, зокрема:
• відкриття виконавчого провадження за місцем знаходження коштів на рахунках боржника, крім виконавчих документів щодо боржника-нерезидента України;
• надання необґрунтованих обіцянок стягувачу щодо результатів своєї професійної діяльності, надання неправомірних пропозицій стягувачам, а також передання стягувачам винагороди приватного виконавця за пред’явлення виконавчого документа до виконання;
• порівняльна характеристика себе, своєї діяльності та компетентності із іншими приватними виконавцями з метою досягнення переваг у конкуренції або дискредитації у будь-який спосіб інших приватних виконавців;
• заклики та схилення потенційних клієнтів та учасників виконавчого провадження до бойкоту інших приватних виконавців.
Не припустимо прямо або опосередковано схиляти стягувача до зміни приватного виконавця, що здійснює примусове виконання за виконавчим документом, з метою отримання у своє виконання вказаного виконавчого документа, або вчинення таких дій в інтересах іншого виконавця.

Стаття 17. Помічники приватного виконавця
Помічники приватного виконавця та особи, які перебувають із ним у службових і трудових відносинах, несуть таку ж відповідальність за свою поведінку, як і приватний виконавець. Проте приватний виконавець повинен вживати заходів щодо недопущення з боку пов’язаних із ним осіб неетичної поведінки.
Не допускається конкуренція з боку колишніх помічників чи інших працівників приватних виконавців, які стали приватними виконавцями, щодо приватного виконавця, з яким вони перебували у трудових відносинах.
Помічники приватного виконавця не мають права використовувати та розповсюджувати інформацію, яка їм стала відома завдяки співпраці з приватним виконавцем.

 

 

РОЗДІЛ 3. Поведінка приватних виконавців

Стаття 18. Відносини з учасниками виконавчого провадження
У відносинах з учасниками виконавчого провадження приватний виконавець повинен бути стриманим, коректним і тактовним.
Приватний виконавець зобов’язаний забезпечити однакове ставлення до усіх учасників виконавчого провадження, дотримуючись високих стандартів ввічливості та поваги до їхніх прав, сприяти сторонам виконавчого провадження в реалізації їхніх прав, передбачених чинним законодавством.
Процесуальна комунікація, регламентована законодавством, з приватним виконавцем має бути швидкою та доступною для сторін.

Стаття 19. Заборона неправомірної вигоди
Приватний виконавець повинен чітко відмовлятись від незаконних пропозицій з боку боржника та інших осіб, що спрямовані на невиконання вимог виконавчого документа. У такому разі приватний виконавець повинен максимально повно та об’єктивно пояснити боржнику необхідність виконання вимог виконавчого документа, запропонувати боржнику та стягувачу пройти процедуру медіації, укласти мирову угоду та запропонувати інші, передбачені чинним законодавством можливості та варіанти, спрямовані на досягнення основної мети діяльності приватного виконавця – втілення вимог виконавчого документа.

Стаття 20. Медіація у виконавчому провадженні
Враховуючи те, що приватний виконавець забезпечує виключно примусове виконання рішень, врегулювання спорів між сторонами виконавчого провадження як на початку примусового виконання виконавчих документів, так і під час усього періоду примусового виконання, може мати позитивну користь з урахуванням інтересів усіх сторін виконавчого провадження та приватного виконавця.
Приватний виконавець повинен сприяти задоволенню інтересів сторін виконавчого провадження, за наявності об’єктивної можливості, швидкого досягнення порозуміння між сторонами та виконання судових рішень і рішень інших органів.
Дії приватного виконавця мають відповідати міжнародно визнаним етичним засадам медіації, а також основним принципам етики приватного виконавця.

Стаття 21. Документування та фіксація дій приватного виконавця
Під час здійснення своєї професійної діяльності приватний виконавець може фіксувати на матеріальних або цифрових носіях інформації обставини та факти своєї професійної діяльності, навколишнього середовища з питань, пов’язаних із такою діяльністю.
За необхідності приватний виконавець під час документування своєї діяльності залучає понятих і спеціалістів, участь яких необхідна в кожному окремому випадку, представників правоохоронних органів для належного виконання своїх професійних обов’язків та для підвищення рівня довіри до вказаних дій.

Стаття 22. Конфлікт інтересів
Приватний виконавець має право брати участь у громадській діяльності, публічних заходах, якщо вони не завдають шкоди його статусу, авторитету професії і не можуть вплинути на здійснення його професійних обов’язків, проте повинен уникати взаємовідносин, які можуть вплинути на його незалежність і неупередженість.
Приватний виконавець повинен ураховувати, що сімейні або соціальні взаємовідносини чи будь-які інші стосунки та втручання з боку органів державної влади не мають впливати на його процесуальну поведінку та винесення рішень за виконавчим провадженням.

Стаття 23. Збереження конфіденційності
У відносинах із учасниками виконавчого провадження приватний виконавець зобов’язаний дотримуватись норм конфіденційності та не розголошувати іншим особам інформацію, отриману ним у зв’язку з виконанням своїх професійних обов’язків, окрім випадків, передбачених законом.
Збереження конфіденційності інформації, яка стає відомою приватному виконавцю, помічникам і персоналу під час примусового виконання рішень, є обов’язком виконавця.
Приватний виконавець зобов’язаний поінформувати та роз’яснити дотримання принципу конфіденційності своїм помічникам, стажистам та іншим особам, які перебувають у трудових відносинах із приватним виконавцем.
Приватний виконавець збирає та обробляє персональні дані тільки для цілей виконавчого провадження.
Інформація, яка є комерційною, банківською, державною або іншою таємницею, збирається і обробляється тільки для цілей виконавчого провадження. Приватні виконавці повинні ставитися до такої інформації з належною відповідальністю та мають забезпечувати дотримання такої конфіденційності помічниками та персоналом. За розголошення конфіденційної інформації помічниками та персоналом приватного виконавця останній несе особисту відповідальність.

Стаття 24. Комунікація з громадськістю та ЗМІ
Будь-яке розповсюдження інформації перед громадою або іншими сторонніми особами від імені Ради приватних виконавців України або АПВУ та їхніх органів стосовно політики та діяльності приватних виконавців здійснюється виключно Головою Ради приватних виконавців України або особами, прямо уповноваженими на це Головою.
Офіційне доведення інформації до громадськості стосовно діяльності регіональної Ради приватних виконавців здійснюється Головою регіонального підрозділу або спеціально уповноваженими на це особами.
У виключних випадках приватний виконавець з метою спростування розповсюдженої про нього та його діяльність неправдивої інформації самостійно може оприлюднити інформацію стосовно своїх дій щодо конкретного виконавчого провадження. При цьому він зобов’язаний дотримуватись вимог щодо збереження професійної таємниці, захисту та нерозголошення персональних даних учасників виконавчого провадження, не допускати порушення прав і законних інтересів сторін.
Приватний виконавець повинен з повагою ставитися до професійної діяльності представників засобів масової інформації, дотримуватися етичних стандартів під час публічних виступів.
Офіційні виступи приватного виконавця у засобах масової інформації мають бути достовірними та виваженими, адже можуть розцінюватись як офіційна професійна позиція спільноти. Дискусії повинні вестися у коректній формі, не підриваючи авторитету професії приватного виконавця.

Стаття 25. Користування мережею Інтернет
Участь приватного виконавця у соціальних мережах, Інтернет-форумах і застосування ним інших форм спілкування в мережі Інтернет є допустимими. Приватний виконавець може розміщувати та коментувати лише ту інформацію, використання якої не завдає шкоди авторитету професії приватних виконавців України та сторонам виконавчого провадження.
Приватний виконавець під час користування соціальними мережами, Інтернет-форумами та іншими формами спілкування в мережі Інтернет повинен неухильно дотримуватись загальноприйнятих морально-етичних норм спілкування та принципів, визначених Законами України та цим Кодексом.
У спілкуванні з іншими учасниками соціальних мереж, Інтернет-форумів та інших форм комунікації в мережі Інтернет, зокрема під час розміщення коментарів і контенту, приватний виконавець повинен дотримуватись принципів професійної етики, відповідальності, чесності, стриманості, коректності та гідності, виявляти толерантність і терпимість до будь-якої аудиторії.
Приватний виконавець, зі свого боку, не повинен допускати провокаційних висловлювань і має утримуватися від будь-якої реакції на провокаційні заклики з боку учасників Інтернет-спілкування.
Приватному виконавцю не слід здійснювати заяв у соціальних мережах, Інтернет-форумах і під час інших форм спілкування в мережі Інтернет від імені професійної спільноти приватних виконавців і позиціонувати власну думку як переконання професійної спільноти.
У найменуванні сайту, сторінки приватного виконавця в соціальних мережах повинно міститися посилання на професію приватного виконавця.

 

 

РОЗДІЛ 4. Діяльність Комітету з етики

Стаття 26. Відповідальність приватного виконавця
За порушення положень Кодексу професійної етики приватних виконавців до приватного виконавця можуть бути застосовані заходи дисциплінарної відповідальності в порядку, передбаченому чинним законодавством.
Звинувачення приватного виконавця в порушеннях норм етики цього Кодексу має бути доведено, але не може ґрунтуватися на припущеннях.
Усі сумніви щодо доведеності вини приватного виконавця мають тлумачитись на його користь.

Стаття 27. Дослідження обставин під час розгляду скарг
З метою всебічного та неупередженого розгляду скарг на дії приватного виконавця щодо порушення ним норм цього Кодексу члени Комітету з етики повинні дослідити усі факти, наведені скаржником і виконавцем. Дослідження фактів, що могли призвести до порушення норм цього Кодексу, повинно мати хронологічний характер і взаємний зв’язок.
Порушення норм Кодексу професійної етики приватних виконавців повинно мати прямий умисел з боку приватного виконавця.
Тільки дослідивши вказані факти, члени Комітету з етики можуть усвідомити обставини можливого порушення та прийняти рішення про наявність ознак порушення норм цього Кодексу. Приватний виконавець може залучати до розгляду скарги інших осіб і матеріальні докази, які містять інформацію про факти та події, що є предметом дослідження скарги. Залучення вказаних осіб і матеріалів здійснюється за клопотанням приватного виконавця, що подається до Комітету з етики до початку засідання.
Для формування висновку члени Комітету з етики мають довести чи спростувати наведені в скарзі обставини.

Стаття 28. Форми взаємодії з Комітетом з етики
До предметів роботи Комітету з етики належать питання дотримання норм професійної етики приватних виконавців, урегульованих цим Кодексом.
У випадках, коли в конкретній ситуації приватному виконавцю складно визначити варіант поведінки, який у певних обставинах відповідав би нормам Кодексу, він може звернутися за роз’ясненням до Комітету з етики АПВУ.
Будь-який член Комітету з етики може виступати арбітром для врегулювання спорів між двома або більше приватними виконавцями за їх бажанням та взаємною згодою. Такі дії проводяться за відповідним зверненням безпосередньо до членів комітету, до Ради приватних виконавців регіону, Ради приватних виконавців України або Голови АПВУ.

Стаття 29. Робота в Комітеті з етики
Голова Комітету з етики за власною ініціативою або за пропозицією члена Комітету може запросити на засідання комітету скаржника та виконавця, чиї дії оскаржуються, або інших осіб з метою отримання повної інформації про обставини, що є предметом розгляду Комітету, з метою всебічного та об’єктивного розгляду скарги.
Комітет з етики проводить свої засідання в режимі очних або онлайн-засідань з допомогою сучасних засобів комунікації.
Комітет надає висновки щодо дотримання приватним виконавцем правил професійної етики Раді приватних виконавців України. Повідомлення, рекомендації, висновки та окремі думки членів Комітету з етики доводяться до відома всіх членів АПВУ.
Усі типи повідомлень надсилаються на офіційні адреси електронної скриньки приватного виконавця, що містяться в Єдиному реєстрі приватних виконавців України.
Раз на рік Комітет з етики звітує перед З’їздом приватних виконавців України про результати роботи впродовж року.


Кодекс з етики