ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Першого З’їзду
приватних виконавців України
№ 1 від 14 листопада 2017 р.
Зі змінами, затвердженими рішеннями
З’їздів приватних виконавців України
№ 4 від 1 березня 2019 року
№ 5 від 8 листопада 2019 року
№ 7 від 26 жовтня 2021 року 

 

 

СТАТУТ 

некомерційної професійної організації
«АСОЦІАЦІЯ ПРИВАТНИХ ВИКОНАВЦІВ  УКРАЇНИ» 

 

м. Київ, 2017

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Асоціація приватних виконавців України – є некомерційною  професійною організацією, яка об’єднує усіх приватних виконавців України на  засадах обов’язкового членства відповідно до Закону України «Про органи та  осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших  органів» (надалі – Закон), та здійснює професійне самоврядування приватних виконавців. 

1.2. Асоціація приватних виконавців України є юридичною особою та діє  через організаційні форми самоврядування приватних виконавців, передбачені  Законом. 

1.3. Назва Асоціації приватних виконавців України: 

українською мовою: повна – НЕКОМЕРЦІЙНА ПРОФЕСІЙНА  ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ ПРИВАТНИХ ВИКОНАВЦІВ УКРАЇНИ»; скорочена найменування – АСОЦІАЦІЯ ПРИВАТНИХ ВИКОНАВЦІВ  УКРАЇНИ або АПВУ; 

англійською мовою: 

повна – ASSOCIATION OF PRIVATE ENFORCEMENT OFFICERS OF  UKRAINE; 

скорочена – APEOU. 

1.4. Установчим документом АПВУ є цей Статут, який затверджується  З’їздом приватних виконавців України. 

1.5. З метою організаційного забезпечення діяльності АПВУ та  висвітлення її роботи функціонують офіційні інформаційні ресурси Асоціації  приватних виконавців України: вебсайт, сторінки в соціальних мережах,  інформаційні канали в месенджерах тощо. 

Адміністрування інформаційних ресурсів здійснюється Головою Ради  приватних виконавців України та/або уповноваженою ним особою. 

 1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 

2.1. Основною метою АПВУ є реалізація завдань самоврядування  приватних виконавців та становлення і розвиток незалежного, самодостатнього  та високопрофесійного інституту приватних виконавців в Україні як основи для  забезпечення дії принципу обов’язковості виконання судових рішень і рішень  інших органів. 

2.2. Основним завданням АПВУ є: 

1) формування та розвиток якісно нової культури виконання судових  рішень і рішень інших органів, що базується на засадах верховенства права,  неупередженості та обов’язковості судових рішень і рішень інших органів. 

2) представництво приватних виконавців у відносинах з органами  державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і  службовими особами, підприємствами, установами, організаціями незалежно від  форми власності, громадськими об’єднаннями та міжнародними організаціями; 

3) захист професійних прав приватних виконавців;

4) забезпечення високого професійного рівня та розвитку приватних  виконавців; 

5) забезпечує престижність професії приватного виконавця; 

6) організовує перевірку оприлюднених фактів, що принижують честь і  гідність, ділову репутацію приватного виконавця, та вживає заходів щодо їх  спростування 

7) здійснення інших повноважень відповідно до законодавства України. 

 1. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ АПВУ, ЧЛЕНСТВО В АПВУ, ПРАВА ТА  ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ АПВУ 

3.1. Асоціація приватних виконавців України утворюється З’їздом  приватних виконавців України та не може бути реорганізована. Асоціація  приватних виконавців України може бути ліквідована лише на підставі закону. 

3.2. Статут Асоціації приватних виконавців України затверджується  З’їздом приватних виконавців України та є її установчим документом. 3.3. З моменту державної реєстрації Асоціації приватних виконавців  України її членами стають усі приватні виконавці, інформація про яких внесена до Єдиного реєстру приватних виконавців України. 

3.4. Приватний виконавець стає членом Асоціації приватних виконавців  України з дня внесення інформації про нього до Єдиного реєстру приватних  виконавців України. 

3.5. Брати участь у роботі органів самоврядування приватних виконавців  та бути обраними до їх складу можуть лише приватні виконавці, відомості про  яких внесено до Єдиного реєстру приватних виконавців України. 

3.6. Приватний виконавець користується всіма правами та несе всі  обов’язки встановлені законами України «Про органи та осіб, які здійснюють  примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», «Про виконавче  провадження», іншими законодавчими та підзаконними нормативно-правовими  актами, Наказами та Розпорядженнями Міністерства юстиції України,  рішеннями органів Асоціації приватних виконавців України. 

3.7. Приватний виконавець зобов’язаний: 

виконувати правила професійної етики приватного виконавця, не  розголошувати професійну таємницю або не вчиняти дій, що можуть призвести  до її розголошення; 

належно виконувати свої обов’язки як учасника виконавчого  провадження, дотримуватись вимог та правил встановлених законодавством та  нормативними актами затвердженими відповідними Наказами Міністерства  юстиції України; 

– сплачувати членські внески Асоціації приватних виконавців  України; 

– виконувати статут Асоціації приватних виконавців України, рішення  Ради приватних виконавців України та З’їзду приватних виконавців України. 3.8. У разі припинення діяльності приватного виконавця припиняється і  його членство в Асоціації приватних виконавців України.

3.9. Бюджет Асоціації приватних виконавців України формується за  рахунок сплати приватними виконавцями членських внесків, а також  надходжень від іншої діяльності відповідно до статутних документів Асоціації  приватних виконавців України. 

Установлення органами самоврядування приватних виконавців інших  обов’язкових внесків, не передбачених Законом, забороняється. 

 1. ОРГАНИ АПВУ 

4.1. Органами АПВУ є: 

– З’їзд приватних виконавців України (або ЗПВУ); 

– Рада приватних виконавців України (або РПВУ); 

– Голова Ради приватних виконавців України; 

– Ревізійна комісія; 

– Комітет з етики; 

– Центр підготовки та підвищення кваліфікації приватних виконавців – з’їзд приватних виконавців регіону (Автономної Республіки Крим,  області, міст Києва та Севастополя) (або ЗПВР); 

– рада приватних виконавців регіону (Автономної Республіки Крим,  області, міст Києва та Севастополя) (або РПВР); 

– голова ради приватних виконавців регіону; 

– Дисциплінарний уповноважений 

4.2. Асоціація приватних виконавців України може утворювати інші  органи, необхідні для виконання повноважень, визначених Законом. 

 1. З’ЇЗД ПРИВАТНИХ ВИКОНАВЦІВ УКРАЇНИ 

5.1. Вищим органом самоврядування приватних виконавців є З’їзд  приватних виконавців України. 

5.2. Приватних виконавців на З’їзді приватних виконавців України  представляють делегати, які є членами рад приватних виконавців регіонів. 5.3. З’їзд приватних виконавців України скликається Радою приватних  виконавців України не рідше одного разу на два роки. 

5.4. З’їзд приватних виконавців України також може бути скликано на  вимогу Міністерства юстиції України або не менше 10 відсотків загальної  кількості членів Асоціації приватних виконавців України, або не менше однієї  третини рад приватних виконавців регіонів. 

Рада приватних виконавців України зобов’язана скликати та організувати  проведення З’їзду приватних виконавців України протягом 30 днів з дня  отримання вимоги про скликання З’їзду приватних виконавців України. 

5.5. Про день, час і місце початку роботи З’їзду приватних виконавців  України та про питання, що виносяться на обговорення, Рада приватних  виконавців України повідомляє всіх членів рад приватних виконавців регіонів не  пізніш як за 14 днів до дня початку роботи З’їзду, шляхом направлення  повідомлення на електронну адресу, зазначену у Реєстрі приватних виконавців 

України, а також розміщує цю інформацію на веб-сайті Асоціації приватних  виконавців України. 

5.6. З’їзд приватних виконавців України є правомочним, якщо у його  роботі беруть участь більше половини делегатів, які представляють більшість  рад приватних виконавців регіонів. 

5.7. З’їзд приватних виконавців України: 

1) обирає Голову та заступників Голови Ради приватних виконавців  України і достроково відкликає їх з посад; 

2) затверджує статут Асоціації приватних виконавців України та вносить  зміни до нього; 

3) затверджує Кодекс професійної етики приватних виконавців; 4) утворює Раду приватних виконавців України та Ревізійну комісію; 5) призначає чотирьох членів Кваліфікаційної комісії та чотирьох членів  Дисциплінарної комісії; 

6) затверджує Положення про Раду приватних виконавців України,  Положення про Ревізійну комісію; 

7) розглядає та затверджує звіти Ради приватних виконавців України,  висновки Ревізійної комісії та звіти інших органів, утворених Асоціацією  приватних виконавців України; 

8) затверджує кошториси Асоціації приватних виконавців України, її  органів, а також звіти про їх виконання; 

9) здійснює інші повноваження відповідно до Закону України «Про органи  та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших  органів». 

5.8. Рішення З’їзду приватних виконавців України приймаються шляхом  голосування більшістю голосів делегатів, які беруть участь у З’їзді. 5.9. Рішення З’їзду приватних виконавців України приймаються шляхом  відкритого або таємного голосування більшістю голосів делегатів, які беруть у  ньому участь. Голосування може відбуватись за допомогою технічних засобів,  картками або шляхом підіймання рук. 

5.10. У разі якщо голосування здійснюється не технічними засобами,  проводиться відео фіксація процесу голосування особою, яка буде визначена  головуючим на ЗПВУ. Перед початком голосування з числа делегатів З’їзду  приватних виконавців України обирається лічильна комісія у кількості 3 осіб, з  числа яких обирається її голова. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів  під час голосування та оформлює протокол про результати голосування, який  підписують усі її члени. До протоколу про результати голосування додається  носій відеозапису. 

5.11. Головуючим на З’їзді приватних виконавців України є Голова Ради  приватних виконавців України, а в разі його відсутності – заступник Голови Ради  приватних виконавців України, на якого покладено виконання обов’язків  Голови. У разі відсутності виконуючого обов’язки Голови Ради приватних  виконавців України, головуючим на З’їзді приватних виконавців України є  інший заступник Голови Ради приватних виконавців України, а в разі його 

відсутності – член Ради приватних виконавців України, який має більший досвід  роботи приватним виконавцем. 

5.12. Всі делегати З’їзду приватних виконавців України мають рівні права  у висловленні своєї позиції щодо питань, які виносяться на розгляд З’їзду  приватних виконавців України. 

5.13. Розгляд питання про обрання Голови Ради приватних виконавців  України передбачає заслуховування кандидатів щодо їх програм з реалізації  завдань самоврядування приватних виконавців. 

Висування кандидата на посаду Голови Ради приватних виконавців  України або заступника Голови Ради приватних виконавців України може  здійснюватися як Радою приватних виконавців регіону, так і самими  кандидатами в порядку самовисування. 

Кандидатом на посаду Голови Ради приватних виконавців України або  заступника Голови Ради приватних виконавців України може бути будь-який  приватний виконавець. Голова Ради приватних виконавців України та заступник  Голови Ради приватних виконавців України обираються шляхом таємного  голосування. 

5.14. Призначення Голови та членів Ревізійної комісії відбувається після  розгляду інформації про кандидатів, висування яких здійснюють Рада приватних  виконавців регіону або в порядку самовисування. 

Рішення про призначення Голови та членів Ревізійної комісії приймається  на основі обговорення професійного рівня кандидатів, їх досвіду роботи,  морально-ділових якостей тощо. Висування та самовисування кандидатів  здійснюється на підставі письмової заяви на ім’я Голови Ради приватних  виконавців України, поданої не пізніше як за 14 днів до початку роботи З’їзду  приватних виконавців України. 

5.15. З’їзд приватних виконавців України є відкритим для участі всіх  приватних виконавців, запрошених осіб, кандидатів на посади, засобів масової  інформації. 

 1. РАДА ТА ГОЛОВА РАДИ ПРИВАТНИХ ВИКОНАВЦІВ УКРАЇНИ 

6.1. Рада приватних виконавців України є органом АПВУ, який здійснює  функції самоврядування приватних виконавців у період між З’їздами приватних  виконавців України. Повноваження РПВУ поширюється на всю територію  України. 

Повноваження і порядок роботи Ради приватних виконавців України  визначаються цим Статутом та Положенням про Раду приватних виконавців  України, що затверджується З’їздом приватних виконавців України. 

Рада приватних виконавців України підконтрольна і підзвітна З’їзду  приватних виконавців України. 

6.2. До складу Ради приватних виконавців України входять за посадою  голови рад приватних виконавців регіонів та Голова і два заступники Голови  Ради приватних виконавців України, які обираються З’їздом приватних 

виконавців України шляхом рейтингового таємного голосування, список  претендентів яких формується в єдиному бюлетені. 

6.3. Секретар Ради приватних виконавців України обирається Радою  приватних виконавців України із складу членів Ради приватних виконавців  України. 

6.4. Строк повноважень Голови, заступників Голови, секретаря і членів  Ради приватних виконавців України становить три роки. 

Одна й та сама особа не може бути Головою, заступником Голови,  секретарем або членом Ради приватних виконавців України більш як два строки  поспіль. 

Після завершення строку повноважень Голови, заступників Голови та  секретаря Ради приватних виконавців України, вони продовжують виконувати  свої обов’язки до обрання нового Голови, заступників Голови та секретаря Ради  приватних виконавців України. 

6.5. Голові, заступникам Голови Ради приватних виконавців України  З’їздом приватних виконавців України або двома третинами голосів членів Ради  приватних виконавців України може бути висловлено недовіру. 

Оголошення недовіри Голові або заступникам Голови Ради приватних  виконавців України має наслідком їх переобрання. 

6.6. Для організаційного забезпечення діяльності Ради приватних  виконавців України створюється секретаріат Ради приватних виконавців  України. Секретаріат Ради приватних виконавців України здійснює  організаційне, правове, наукове, консультативне, експертне, інформаційно 

аналітичне, матеріально-технічне, фінансове та інше забезпечення діяльності  Ради приватних виконавців України. 

6.7. Положення про секретаріат Ради приватних виконавців України  затверджується рішенням Ради приватних виконавців України. 6.8. Працівники секретаріату Ради приватних виконавців України не  можуть бути приватними виконавцями та є найманими працівниками Ради  приватних виконавців України. 

6.9. Штатний розпис, а також умови оплати праці працівників секретаріату  Ради приватних виконавців України визначаються Головою Ради приватних  виконавців України відповідно до чинного законодавства та з урахуванням  кошторису, затвердженого З’їздом приватних виконавців України. 

6.10. Секретар Ради приватних виконавців України забезпечує: 1) за дорученням Голови Ради приватних виконавців України підготовку  засідань Ради приватних виконавців України; 

2) ведення протоколів засідань Ради приватних виконавців України; 3) належне оформлення рішень Ради приватних виконавців України; 4) ведення діловодства Ради приватних виконавців України. 6.11. Секретар Ради приватних виконавців України може бути достроково  

відкликаний з посади за рішенням Ради приватних виконавців України. 6.12. Рада приватних виконавців України: 

1) формує порядок денний, скликає та забезпечує проведення З’їзду  приватних виконавців України;

2) формує та затверджує на підставі поданих заяв список кандидатур на  виборні посади (Голови Ради приватних виконавців України та його заступників,  Голови та членів Ревізійної комісії, членів Кваліфікаційної комісії, членів  Дисциплінарної комісії, членів Комітету з етики) для обрання З’їздом приватних  виконавців України; 

3) виготовляє бюлетені для таємного рейтингового голосування на З’їзді  приватних виконавців України у кількості, що дорівнює числу делегатів З’їзду;  4) забезпечує виконання рішень З’їзду приватних виконавців України; 5) затверджує положення про з’їзд приватних виконавців регіону, раду  приватних виконавців регіону та інші органи у разі їх утворення Асоціацією  приватних виконавців України; 

6) обирає на посаду за результатами відкритого конкурсу та звільняє з  посади Дисциплінарного уповноваженого, визначає розмір плати  Дисциплінарному уповноваженому та порядок її виплати (з метою забезпечення  безперервності діяльності Дисциплінарного уповноваженого допускається  обрання декількох осіб на посаду Дисциплінарного уповноваженого, які  перебуватимуть у резерві); 

7) забезпечує діяльність органів, утворених Асоціацією приватних  виконавців України; 

8) встановлює розмір та порядок сплати членських внесків Асоціації  приватних виконавців України; 

9) бере участь у розробленні та погоджує проекти нормативно-правових  актів, визначені Законом; 

10) приймає рішення про внесення Міністерству юстиції України  клопотання про зупинення діяльності приватного виконавця у випадках,  передбачених Законом; 

11) приймає рішення про внесення до Дисциплінарної комісії подання про  притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності; 12) сприяє діяльності рад приватних виконавців регіонів, координує їх  діяльність; 

13) розглядає скарги на рішення, дії чи бездіяльність рад приватних  виконавців регіонів, їх голів, скасовує рішення рад приватних виконавців  регіонів; 

14) забезпечує створення і ведення веб-сайту Асоціації приватних  виконавців України; 

15) розглядає висновок Комітету з етики щодо порушення або  непорушення приватними виконавцями правил професійної етики; 16) призначає тимчасового приватного виконавця у разі припинення  діяльності приватного виконавця; 

17) забезпечує та координує підвищення кваліфікації приватних  виконавців; 

18) здійснює інші повноваження, передбачені Законом та статутом  Асоціації приватних виконавців України. 

6.13. Рада приватних виконавців України приймає рішення щодо  заснування Асоціацією юридичних осіб, в тому числі засобів масової інформації, 

затверджує статути таких юридичних осіб та приймає рішення щодо їх  припинення. 

6.14. Засідання Ради приватних виконавців України скликаються Головою  Ради приватних виконавців України, а в разі його відсутності – одним із  заступників Голови не рідше одного разу на два місяці. 

Засідання Ради приватних виконавців України може бути також скликане  за пропозицією не менш як п’яти членів Ради приватних виконавців України. 6.15. Формою роботи Ради приватних виконавців України є засідання. Інформація про засідання Ради приватних виконавців України  розміщується на веб-сайті Асоціації приватних виконавців України та  повідомляється членам РПВУ не пізніше, ніж за 5 днів до засідання.  У разі нагальної необхідності вирішення невідкладних питань може бути  скликане екстрене засідання Ради приватних виконавців України, за умови  повідомлення всіх членів РПВУ про час та форму засідання і відсутності  заперечень з боку не менше двох третин членів від складу Ради. Засідання Ради приватних виконавців України можуть проводитися у  вигляді відеоконференцій. 

Рішення, прийняті Радою приватних виконавців України, не пізніше  наступного робочого дня розміщуються на веб-сайті Асоціації приватних  виконавців України. 

6.16. Засідання Ради приватних виконавців України є повноважним, якщо  на ньому присутні не менше половини членів Ради. Рішення Ради приватних  виконавців України приймаються більшістю голосів від загальної кількості  членів Ради. У разі рівного розподілу голосів членів Ради голос головуючого на  засіданні є вирішальним. 

6.17. Голова Ради приватних виконавців України за посадою є Головою  Асоціації приватних виконавців України. 

6.18. Голова Ради приватних виконавців України представляє Раду  приватних виконавців України та Асоціацію приватних виконавців України в  органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах,  в установах, організаціях, у тому числі міжнародних, перед громадянами. 

6.19. Голова Ради приватних виконавців України діє у межах повноважень,  визначених Законом, та відповідає за виконання програми з реалізації завдань  самоврядування приватних виконавців. 

6.20. Голова Ради приватних виконавців України: 

1) скликає та забезпечує проведення засідань Ради приватних виконавців  України; 

2) розподіляє обов’язки між своїми заступниками; 

3) організовує і забезпечує ведення діловодства Ради приватних  виконавців України; 

4) розпоряджається коштами і майном Асоціації приватних виконавців  України відповідно до затвердженого кошторису; 

5) організовує і забезпечує роботу секретаріату Ради приватних виконавців  України;

6) забезпечує здійснення контролю за чинністю договорів страхування  цивільно-правової відповідальності приватних виконавців та проведення  перевірок приватних виконавців у порядку, визначеному Законом; 

7) є керівником Асоціації приватних виконавців України як юридичної  особи;  

8) без довіреності відкриває рахунки в банках, підписує банківські та інші  фінансові документи, вчиняє правочини, видає довіреності на вчинення дій та  представництво від імені Асоціації приватних виконавців України, здійснює  інші дії від імені Асоціації приватних виконавців України; 

9) в межах своєї компетенції видає накази та розпорядження; 10) здійснює безпосереднє керівництво та управління роботою  секретаріату Ради приватних виконавців України; 

11) призначає на посаду та звільняє з посади працівників секретаріату  РПВУ, радників Голови РПВУ;  

12) затверджує посадові інструкції працівників секретаріату РПВУ;  13) забезпечує компенсацію витрат Голови та членів Ревізійної комісії у  випадках, передбачених цим Статутом; 

14) вчиняє інші дії, передбачені Законом, положенням про Раду приватних  виконавців України, статутом Асоціації приватних виконавців України,  рішеннями Ради приватних виконавців України та З’їзду приватних виконавців  України. 

6.21. Голова РПВУ має двох заступників, які обираються з числа приватних  виконавців України та радників із числа науковців, фахівців у галузі права,  суддів у відставці та приватних виконавців, які призначаються Головою РПВУ.  

6.22. У разі відсутності Голови РПВУ його обов’язки виконує заступник. 6.23. Голова та заступники Голови Ради приватних виконавців України  можуть отримувати винагороду у розмірі, встановленому З’їздом приватних  виконавців України. 

6.24. Голова та заступники Голови Ради приватних виконавців України у  разі зупинення їх діяльності приватного виконавця, продовжують здійснювати  свої повноваження на відповідних посадах, крім випадків зупинення діяльності  за несплату членських внесків. 

 1. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ 

7.1. Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю  Асоціації приватних виконавців України та її органів діє Ревізійна комісія. 7.2. Ревізійна комісія підконтрольна і підзвітна З’їзду приватних  виконавців України. Засідання Ревізійної комісії АПВУ скликаються не рідше  одного разу на рік. 

7.3. Ревізійну комісію очолює Голова. Голова та члени Ревізійної комісії  обираються З’їздом приватних виконавців України строком на два роки з числа  приватних виконавців. Кількість членів Ревізійної комісії визначається З’їздом  приватних виконавців України. 

Голова та члени Ревізійної комісії не можуть одночасно входити до складу  інших органів Асоціації приватних виконавців України. Голова та члени  ревізійної комісії можуть бути достроково відкликані з посади за рішенням з’їзду  приватних виконавців України. 

Після завершення строку повноважень Ревізійної комісії, остання виконує  свої обов’язки до обрання нового складу Ревізійної комісії. Одна й та сама особа  не може входити до складу Ревізійної комісії більш ніж два строки поспіль. Голова та члени Ревізійної комісії здійснюють свої функції на безоплатній  основі. 

У разі проведення перевірок фінансово-господарської діяльності органів  АПВУ, Голова і члени Ревізійної комісії мають право отримувати компенсацію  витрат, пов’язаних із виконанням таких перевірок в межах затвердженого  кошторису. 

7.4. Повноваження Голови, члена Ревізійної комісії припиняються:  1) у разі дострокового відкликання з посади за рішенням З’їзду приватних  виконавців України;  

2) у разі закінчення терміну, на який їх було обрано;  

3) у разі обрання до складу інших органів Асоціації приватних виконавців  України; 

4) у разі припинення діяльності приватним виконавцем;  

5) за власним бажанням;  

6) у випадку смерті. 

7.5. Ревізійна комісія щорічно проводить перевірки фінансово господарської діяльності Асоціації приватних виконавців України та  правильності виконання кошторису доходів і видатків АПВУ. 

7.6. Перевірки фінансово-господарської діяльності органів АПВУ  проводяться Ревізійною комісією щорічно після закінчення звітного податкового  року. 

7.7. Ревізійна комісія контролює: 

1) використання коштів Асоціації приватних виконавців України; 2) стан ведення бухгалтерського обліку та звітності в органах Асоціації  приватних виконавців України ; 

3) використання майна Асоціації приватних виконавців України. 7.8. Ревізійна комісія, у разі необхідності та на платній основі в межах  затвердженого кошторису, може залучити до перевірки незалежного аудитора чи  аудиторську фірму, що включені до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів. 7.9. За результатами перевірок Ревізійна комісія складає висновки, які  подає на розгляд та затвердження З’їзду приватних виконавців України. Ревізійна комісія звітує перед З’їздом приватних виконавців України за  період роботи Ревізійної комісії між З’їздами. 

Звіт Ревізійної комісії оприлюднюється шляхом розміщення на офіційному  веб-сайті Асоціації приватних виконавців України..

 1. КОМІТЕТ З ЕТИКИ 

8.1. Комітет з етики є постійно діючим органом Асоціації приватних  виконавців України завданням якого є утвердження та забезпечення найвищих  стандартів етичної поведінки приватних виконавців у процесі виконання своїх  професійних обов’язків відповідно до Кодексу професійної етики приватних  виконавців. 

8.2. Комітет з етики утворюється рішенням З’їзду приватних виконавців  України. 

8.3. Комітет з етики складається з 5 членів, які обираються З’їздом  приватних виконавців України з числа приватних виконавців, інформація про  яких внесена до Єдиного реєстру приватних виконавців України, строком на три  роки. 

8.3.1. Протягом десяти робочих днів після обрання членів Комітету з етики  з’їздом приватних виконавців України, голова АПВУ призначає місце та час для  першого засідання Комітету та організовує його проведення. 

8.4. Після завершення строку повноважень Комітету з етики, останній  виконує свої обов’язки до обрання нового складу Комітету з етики. Одна й та  сама особа не може входити до складу Комітету з етики більш ніж два строки  поспіль. 

8.5. Формою роботи Комітету з етики є засідання.  

Інформація про засідання Комітету з етики розміщується на веб сайті  АПВУ та повідомляється членам Комітету не пізніше, ніж за три календарних  днів до дня засідання. 

Головуючим на засіданні є Голова Комітету з етики, а за його тимчасової  відсутності – з числа присутніх на засіданні член Комітету, який має найбільший  стаж здійснення діяльності приватного виконавця. 

Засідання Комітету з етики вважається повноважним, якщо в його роботі  беруть участь не менше 3-х членів Комітету. 

Рішення Комітету з етики приймаються на його засіданні, за умови  присутності не менше трьох членів Комітету, шляхом відкритого голосування  простою більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні членів комітету.  Рішення Комітету з етики вважається прийнятим за умови, якщо за нього  проголосувало більшість членів від його складу. 

Інформація про питання, розглянуті Комітетом, та рішення (висновки),  прийняті Комітетом, не пізніше наступного робочого дня з дати виготовлення,  розміщуються на офіційному веб-сайті АПВУ. 

8.6. Комітет з етики: 

1) за дорученням РПВУ розглядає питання та надає правові висновки щодо  фактів порушення приватними виконавцями правил професійної етики; 2) узагальнює практику щодо порушення приватними виконавцями правил  професійної етики та розміщує узагальнення на офіційному веб-сайті АПВУ; 3) за дорученням Голови РПВУ або за заявою приватного виконавця  організовує перевірку оприлюднених в засобах масової інформації фактів, що  мають ознаки ганьби честі, гідності і ділової репутації приватних виконавців та 

АПВУ, готує інформацію про результати такого розгляду, про що повідомляє  Раду приватних виконавців України; 

4) надає пропозиції щодо необхідності внесення змін до Кодексу  професійної етики приватних виконавців; 

5) звітує перед З’їздом приватних виконавців України за період роботи  Комітету з етики між З’їздами та оприлюднює інформацію про свою діяльність  на офіційному веб-сайті АПВУ. 

8.7. Комітет з етики очолює Голова, який обирається, Комітетом з числа  своїх членів на першому засіданні після нового обрання. 

8.8. Голова Комітету з етики: 

1) організовує роботу Комітету та головує на його засіданнях; 2) представляє Комітет у відносинах з іншими органами АПВУ; 3) надає доручення членам Комітету щодо розгляду матеріалів, які  надійшли від РПВУ; 

4) забезпечує підготовку матеріалів до засідання Комітету та направлення  їх іншим членам Комітету; 

5) підписує рішення, прийняті Комітетом. 

8.9. Повноваження членів Комітету припиняються у разі: 

1) у разі дострокового відкликання з посади за рішенням З’їзду приватних  виконавців України. 

2) у разі закінчення терміну, на який їх було обрано; 

3) у разі припинення діяльності приватним виконавцем; 

4) за власним бажанням; 

5) у випадку смерті. 

 1. ДИСЦИПЛІНАРНИЙ УПОВНОВАЖЕНИЙ 

9.1. Дисциплінарний уповноважений є постійно діючим дорадчим органом  АПВУ, який здійснює консультативно-рекомендаційні функції під час процедур  дисциплінарного провадження відносно приватних виконавців у порядку,  визначеному цим Статутом та Положенням про Дисциплінарного  уповноваженого, шляхом надання висновку щодо наявності або відсутності у  діях приватного виконавця складу дисциплінарного проступку. 

9.2. Дисциплінарним уповноваженим може бути обрана особа з числа:  суддів у відставці; науковців, предметом наукового дослідження яких є питання  виконавчого провадження та/або дисциплінарної відповідальності; визнаних у  професійному середовищі фахівців з питань виконавчого провадження; та яка  має бездоганну ділову репутацію. 

9.3. Дисциплінарний уповноважений є незалежним у здійсненні своїх  повноважень, а також отримує плату у розмірі, визначеному РПВУ. 9.4. Строк перебування Дисциплінарного уповноваженого на посаді  становить 3 роки. 

9.5. Основним завданням Дисциплінарного уповноваженого є надання  висновку щодо наявності або відсутності у діях приватного виконавця складу  дисциплінарного проступку. Такий висновок надається Дисциплінарним 

уповноваженим за дорученням РПВУ (під час здійснення РПВУ контролю за  діяльністю приватних виконавців) або за письмовим зверненням приватного  виконавця, відносно якого до Дисциплінарної комісії приватних виконавців  внесено подання Міністерства юстиції про притягнення до дисциплінарної  відповідальності. 

9.6. Повноваження Дисциплінарного уповноваженого, порядок його  обрання та звільнення з посади, а також умови перебування на посаді  визначаються Положенням про Дисциплінарного уповноваженого, яке  затверджується РПВУ. 

 1. ЦЕНТР ПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  ПРИВАТНИХ ВИКОНАВЦІВ 

10.1. Центр підготовки та підвищення кваліфікації приватних виконавців  є постійно діючим органом АПВУ, який забезпечує підготовку та підвищення  кваліфікації приватних виконавців та помічників приватних виконавців згідно  вимог Закону, цього Статуту та Порядку підвищення кваліфікації приватних  виконавців. 

10.2. Центр підготовки та підвищення кваліфікації приватних виконавців: 1) є адміністратором і оператором процесу підвищення кваліфікації  приватних виконавців, що не потребує акредитації; 

2) організовує та проводить заходи з підвищення кваліфікації приватних  виконавців на всеукраїнському та регіональному рівнях; 

3) контролює якість організації процесу підвищення кваліфікації  приватних виконавців, що здійснюється всіма операторами підвищення  кваліфікації приватних виконавців; 

4) організовує процес акредитації сторонніх операторів підвищення  кваліфікації приватних виконавців, оформлює та видає сертифікати акредитації;  5) веде облік і щорічно узагальнює інформацію про підвищення  кваліфікації приватних виконавців;  

6) здійснює іншу діяльність та приймає необхідні рішення, пов’язані з  організацію та проведенням заходів підвищення кваліфікації приватних  виконавців та помічників приватних виконавців. 

10.3. Центр підготовки та підвищення кваліфікації приватних виконавців  для забезпечення адміністрування безперервного процесу підвищення  кваліфікації приватних виконавців та помічників приватних виконавців може  фінансуватись за потреби за рахунок коштів Асоціації приватних виконавців  України в порядку та обсязі, затвердженому рішенням Ради приватних  виконавців України. 

 1. З’ЇЗД ПРИВАТНИХ ВИКОНАВЦІВ РЕГІОНУ 

11.1. З’їзд приватних виконавців регіону скликається радою приватних  виконавців регіону за потреби, але не рідше одного разу на рік. ЗПВР може бути  скликано також за пропозицією РПВУ або не менше як 10 відсотками від 

загальної кількості приватних виконавців, офіс яких розташовано у відповідному  регіоні. 

11.2. Інформація про з’їзд приватних виконавців регіону, питання порядку  денного з’їзду розміщуються на веб-сайті Асоціації приватних виконавців  України. 

11.3. Порядок організації та проведення з’їзду приватних виконавців  регіону визначається Радою приватних виконавців України. 

11.4. З’їзд приватних виконавців регіону вважається повноважним, якщо в  його роботі беруть участь більше половини приватних виконавців, офіс яких  розташований у відповідному регіоні. У разі якщо перший з’їзд не відбувся у  зв’язку з відсутністю кворуму, повторний з’їзд вважається повноважним, якщо  на ньому присутні не менше 30 відсотків приватних виконавців, офіс яких 

розташований у відповідному регіоні. 

11.5. З’їзд приватних виконавців регіону приймає рішення шляхом  голосування більшістю голосів учасників з’їзду. Голосування може відбуватись  за допомогою технічних засобів, картками або шляхом підіймання рук. 

11.6. У разі якщо голосування здійснюється не технічними засобами,  проводиться відео фіксація процесу голосування особою, яка буде визначена  головуючим на ЗПВР. Перед початком голосування, з числа делегатів ЗПВР,  шляхом відкритого голосування, обирається лічильна комісія у кількості 3 осіб,  з числа яких обирається її голова. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів  під час голосування та оформлює протокол про результати голосування, який  підписують усі її члени. У разі якщо кількість учасників з’їзду приватних  виконавців регіону складає менше 15 осіб, функції Лічильної комісії виконує  головуючий на ЗПВР. До протоколу про результати голосування додається носій  відеозапису.  

11.7. До повноважень з’їзду приватних виконавців регіону належать:  1) обрання голови та членів ради приватних виконавців регіону,  дострокове відкликання їх з посад;  

2) розгляд та затвердження звітів ради приватних виконавців регіону,  голови ради приватних виконавців регіону;  

3) контроль за діяльністю регіональних органів, утворених Асоціацією  приватних виконавців України;  

4) здійснення інших повноважень, визначених Асоціацією приватних  виконавців України. 

11.8. Вибори голови та членів ради приватних виконавців регіону  проводяться шляхом рейтингового таємного голосування, список претендентів  яких формується в єдиному бюлетені. 

11.9. Під час виборів голови та членів РПВР результати голосування  оголошуються одразу після його завершення у присутності учасників ЗПВР. 11.10. Головуючим на з’їзді приватних виконавців регіону є Голова Ради  приватних виконавців регіону, а в разі його відсутності – заступник Голови Ради приватних виконавців регіону, а вразі відсутності заступника Голови  Ради приватних виконавців регіону – член Ради приватних виконавців регіону,  який має більший досвід роботи приватним виконавцем.

11.11. Всі учасники ЗПВР мають рівні права у висловленні своєї позиції  щодо питань, які виносяться на розгляд ЗПВР. 

11.12. Розгляд питання про обрання Голови РПВР передбачає  заслуховування кандидатів щодо їх програм з реалізації завдань самоврядування  приватних виконавців. Висування кандидата на посаду Голови РПВР  здійснюється шляхом самовисування приватних виконавців регіону. 

11.13. Питання про відкликання Голови та/або членів РПВР, їх  переобрання розглядаються на одному з’їзді. 

 1. РАДА ТА ГОЛОВА ПРИВАТНИХ ВИКОНАВЦІВ РЕГІОНУ 

12.1. У період між з’їздами приватних виконавців регіону функції  самоврядування приватних виконавців у регіоні виконує рада приватних  виконавців регіону. 

Рада приватних виконавців регіону здійснює діяльність у порядку та  відповідно до Положення про раду приватних виконавців регіону, затвердженим  Радою приватних виконавців України.  

12.2. Голова та члени ради приватних виконавців регіону обираються  з’їздом приватних виконавців регіону з числа приватних виконавців, офіс яких  розташований у відповідному регіоні.  

12.3. Строк повноважень ради приватних виконавців регіону становить три  роки. Одна й та сама особа не може бути головою або членом ради приватних  виконавців регіону більш як два строки поспіль.  

12.4. Кількість членів ради приватних виконавців регіону становить три  особи та може бути збільшена на підставі відповідного рішення Ради приватних  виконавців України.  

12.5. Формою роботи Ради приватних виконавців регіону є засідання. Рішення, прийняті Радою приватних виконавців регіону, не пізніше  наступного робочого дня розміщуються на веб-сайті Асоціації приватних  виконавців України. На першому засіданні члени ради приватних виконавців  регіону за пропозицією голови ради обирають із свого складу заступника голови  та секретаря ради. Голова, заступник голови, секретар, члени ради приватних  виконавців регіону можуть бути достроково відкликані з посади за рішенням  з’їзду приватних виконавців регіону.  

12.6. Рада приватних виконавців регіону:  

1) представляє приватних виконавців регіону;  

2) формує порядок денний, скликає та забезпечує проведення з’їзду  приватних виконавців регіону;  

3) забезпечує виконання рішень з’їзду приватних виконавців регіону,  здійснює контроль за їх виконанням;  

4) сприяє забезпеченню гарантій діяльності приватних виконавців, захисту  їхніх професійних і соціальних прав;  

5) розпоряджається коштами та майном відповідно до затвердженого  кошторису; 

6) забезпечує діяльність регіональних органів, утворених Асоціацією  приватних виконавців України;  

7) здійснює інші повноваження відповідно до рішень з’їзду приватних  виконавців регіону, Ради приватних виконавців України, З’їзду приватних  виконавців України.  

12.7. Засідання ради приватних виконавців регіону є повноважним, якщо в  його роботі беруть участь більше половини її членів. Рішення на засіданнях ради  приватних виконавців регіону приймаються шляхом голосування більшістю  голосів від загальної кількості її членів. 

12.8. Голова, заступник голови, секретар ради приватних виконавців  регіону можуть отримувати за свою роботу винагороду, розмір та порядок  виплати якої встановлюються Радою приватних виконавців України.  

12.9. Члени ради приватних виконавців регіону одночасно є делегатами на  З’їзді приватних виконавців України.  

12.10. Рада приватних виконавців регіону є юридичною особою.  Повноваження і порядок роботи ради приватних виконавців регіону  визначаються положенням про раду приватних виконавців регіону, яке  затверджується Радою приватних виконавців України.  

12.11. Голова ради приватних виконавців регіону:  

1) представляє раду в органах державної влади, органах місцевого  самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях, перед  громадянами;  

2) забезпечує скликання та проведення засідань ради приватних виконавців  регіону;  

3) організовує і забезпечує ведення діловодства ради приватних виконавців  регіону; 

4) вчиняє інші дії, передбачені положенням про раду приватних виконавців  регіону, рішеннями з’їзду приватних виконавців регіону, ради приватних  виконавців регіону, Ради приватних виконавців України, З’їзду приватних  виконавців України; 

5) організовує діяльність регіональних органів, утворених Асоціацією  приватних виконавців України.  

12.12. Розгляд питання про обрання Голови Ради приватних виконавців  регіону передбачає заслуховування кандидатів щодо їх програм з реалізації  завдань самоврядування приватних виконавців. Висування кандидата на посаду  Голови Ради приватних виконавців регіону здійснюється шляхом самовисування  приватних виконавців регіону.  

12.13. Голова ради приватних виконавців регіону є за посадою членом Ради  приватних виконавців України.  

12.14. У разі відсутності Голови РПВР його обов’язки виконує заступник. 12.15. Голова Ради приватних виконавців регіону діє у межах повноважень,  визначених Законом, а також: 

1) здійснює безпосереднє керівництво та управління роботою апаратом  Ради приватних виконавців регіону;

2) призначає на посаду та звільняє з посади працівників апарату Ради  приватних виконавців регіону; 

3) затверджує посадові інструкції працівників апарату Ради приватних  виконавців регіону; 

4) готує проект кошторису Ради приватних виконавців регіону на  наступний рік та подає його на розгляд Ради приватних виконавців України; 5) відповідає за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої  звітності Ради приватних виконавців регіону; 

6) здійснює контроль за укладенням приватними виконавцями регіону  договорів про страхування їх цивільно-правової відповідальності, та у разі  виявлення фактів неукладення приватними виконавцями такого договору – повідомляє про це Ради приватних виконавців України протягом трьох днів з дня  виявлення такого факту; 

7) відповідає за виконання програми з реалізації завдань самоврядування  приватних виконавців відповідного регіону. 

12.16. Секретар Ради приватних виконавців регіону забезпечує: 1) за дорученням Голови РПВР підготовку засідань РПВР; 

2) ведення протоколів засідань РПВР; 

3) належне оформлення рішень РПВР; 

4) ведення діловодства РПВР. 

12.17. Для організаційного забезпечення функціонування РПВР  створюється апарат. 

12.18. Працівники апарату РПВР не можуть бути приватними виконавцями  та є найманими працівниками РПВР. Штатний розпис, а також умови оплати  праці працівників апарату РПВР визначаються Головою РПВР відповідно до  чинного законодавства та з урахуванням кошторису, затвердженого З’їздом  приватних виконавців України. 

 1. МАЙНО ТА КОШТИ 

13.1. Асоціація приватних виконавців України самостійно й незалежно  здійснює права володіння, користування та розпорядження належним їй майном,  коштами, майновими та немайновими правами через свої статутні органи в  межах їх компетенції. 

13.2. Асоціації приватних виконавців України має відокремлене майно,  самостійний баланс, може відкривати банківські рахунки в національній та  іноземній валютах, набуває, володіє та розпоряджається майном, майновими та  немайновими правами. 

13.3. Асоціації приватних виконавців України несе відповідальність за  своїми зобов’язаннями майном, яке їй належить. 

13.4. Асоціації приватних виконавців України не несе відповідальності за  зобов’язаннями її членів. 

13.5. Асоціації приватних виконавців України отримує кошти та майно з  наступних джерел: 

– членські внески приватних виконавців;

– з інших джерел, не заборонених законодавством. 

13.6. Асоціація утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом,  що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації. 13.7. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини  серед засновників (учасників), членів Асоціації, працівників (крім оплати їх  праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та  інших пов’язаних з ними осіб. Для цілей цього пункту не вважається розподілом  отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених підпунктом  133.4.2 пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України; 13.8. В разі припинення Асоціації (у результаті її ліквідації, злиття, поділу,  приєднання або перетворення) її активи передаються одній або кільком  неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу  бюджету. 

13.9. Кошториси Ради приватних виконавців регіону затверджуються  З’їздом приватних виконавців України з урахуванням принципу пропорційності,  а саме обов’язкового урахування кількості діючих приватних виконавців, офіс  яких розташований у відповідному регіоні, а також розміру суми членських  внесків приватних виконавців відповідного регіону у поточному періоді. 

 1. ЗВІТНІСТЬ 

14.1. Асоціація приватних виконавців України, її органи, які наділені  статусом юридичної особи ведуть оперативний та бухгалтерський облік,  статистичну звітність у порядку встановленому законодавством України. 

14.2. З метою ведення звітності та обліку встановлюється фінансовий рік,  який починається 1 січня та закінчується 31 грудня. 

14.3. Для забезпечення прозорості та відкритості діяльності органів  Асоціації приватних виконавців України річна фінансова звітність  оприлюднюється на офіційному веб-сайті Асоціації приватних виконавців  України. 

14.4. На офіційному веб-сайті Асоціації приватних виконавців України в  обов’язковому порядку оприлюднюються висновки Ревізійної комісії після їх  затвердження З’їздом приватних виконавців України. 

14.5. Посадові особи Асоціації приватних виконавців України та її органів  несуть передбачену чинним законодавством України відповідальність за  достовірність даних, які містяться у звітності. 

14.6. Не рідше одного разу на 3 роки здійснюється аудит Асоціації  приватних виконавців України. 

 1. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ 

15.1. Будь-які зміни та доповнення до цього Статуту можуть бути внесені  виключно за рішенням З’їзду приватних виконавців України.